temptext Technis
Rychlé vyhledávání Nabídka služeb Info pro občany
Drobečková navigace

Hlavní strana > Představení společnosti > Historie společnosti

Historie společnosti

2015

od 18. 9. zabezpečuje společnost provoz nové sportovní haly, současně pro tento účel obnovuje živnost v oblasti hostinské činnosti.

v lednu a únoru 2015 společnost vydává nádoby na bioodpad rostlinného původu a od března 2015 realizuje sběr bioodpadu novým svozovým vozidlem SCANIA pořízeným z dotace.

2014

byla kladným hospodařením v předchozích letech a za uplynulý rok vymazána výrazná ztráta společnosti z předchozích let. Kladná čísla hospodaření společnosti posledních let rovněž umožňují tvořit účetní rezervy na opravy techniky a opravy areálu a schopnost firmy investovat do obnovy techniky a budov - více technické vybavení a rozvoj areálu společnosti.

koncem roku byl pořízen nosič kontejneru Multicar z dotačního titulu na svoz velkoobjemového odpadu.

2013 firma se dovybavuje nářadím a mechanismy pro dlažby, a po menších opravách komunikací v předchozích letech zajišťuje i opravy a rekonstrukce větších zakázek na opravy komunikací. První větší stavbou je realizace parkoviště u restaurace Morava.
2012

v červenci byla v rámci dotačního projektu na svoz a uložení bioodpadu z veřejné zeleně pořízena nová technika – nosič kontejneru AVIA s jeřábovou rukou spolu s kontejnery o objemu 10 m3 a smykový nakladač LOCUST

od 1. 1. firma rozšiřuje činnost o správu budovy polikliniky.

2011

začátkem roku rozšiřuje společnost činnost vnitřního úklidu o budovy polikliniky a radnice

od tohoto roku nabízí firma možnost parkování nákladní kamionové dopravy v areálu společnosti

2008

se zánikem areálu cukrovaru ukončuje společnost provoz jídelny

ukončuje společnost provozování sociálních zařízení (veřejných WC)

2004 zabezpečuje provoz nově zřízeného sběrného dvora v Kojetíně
2000

dochází k obnovení činnosti svozu komunálního odpadu společností TECHNIS ve městě a okolí

v rámci koncesní listiny na hostinskou činnost zajišťuje společnost chod jídelny v budově bývalého cukrovaru

od 1. 1. společnost obnovuje předmět činnosti zabezpečení výroby a rozvodu tepelné energie, který přebírá zpět od Tepla Přerov

1996 31. 3. došlo k zániku příspěvkové organizace, právnické osoby Technické služby města Kojetína formou bez likvidace

Od 1. 4. je společnost TECHNIS Kojetín spol. s r.o. (TECHNIS) právnickou osobou, která byla založena jediným zakladatelem, Městem Kojetín, podle § 105 a násl. Obchodního zákoníku, na základě usnesení Městského zastupitelstva v Kojetíně dne 30. 1. 1996 pod č. j. MZ I/11 a 26. 3. 1996 pod č. j. MZ I/12. Vznik společnosti je datován zápisem společnosti do obchodního rejstříku 8. 1. 1996. Vlastník vložil do společnosti základní kapitál ve výši 8 740 000 Kč.

Vlastní činnost vykonává společnost od 1. 4. 1996 po zániku příspěvkové organizace TSMK, na kterou navazuje svými činnostmi.

1994

přechází zajišťování distribuce a dodávek tepla na Teplo Přerov

14. 12. usnesením Městské rady dochází k převodu účetní evidence nemovitého majetku města na TSMK, a to majetku, prostřednictvím něhož zabezpečují TSMK předmět své činnosti.

13. 1. usnesením Městské rady dochází k rozšíření předmětu činnosti ve zřizovací listině o opravy motorových vozidel.

1993

přebírá svoz komunálního odpadu ve městě Kojetín firma ASA

22. 7. usnesením Městské rady dochází k rozšíření předmětu činnosti ve zřizovací listině o správu nemovitostí v majetku města, bytového a nebytového fondu, zajišťování výroby a dodávky tepla a teplé užitkové vody, přípravu a realizaci investiční výstavby města.

20. 5. Městská rada schvaluje s platností od 1. 7. 1993 zánik Podniku bytového hospodářství PBH sloučením s TSMK.

29. 4. usnesením Městské rady dochází k rozšíření předmětu činnosti ve zřizovací listině o hostinskou činnost pro provozovnu restaurace na koupališti, nákup zboží za účelem dalšího prodeje a pronájem průmyslového zboží.

1992 17. 12. Městská rada v Kojetíně v dodatku ke zřizovací listině rozšiřuje předmět činnosti o provoz a údržbu městského rozhlasu, údržbu hřbitova a zabezpečení hřbitovní služby, provádění drobných stavebních úprav, práce instalatérské, zámečnické, elektro, zednické, malířské, stolařské, tesařské a klempířské, půjčování stavebního lešení, provádění zemních a demoličních prací, sečení a orání, vývoz fekálií, silniční dopravu a přepravu osob.
1991

13. 2. je usnesením Městského zastupitelstva zrušena Drobná provozovna města Kojetína ke dni 31. 12. 1990 a rozšířena činnost TSMK o některé služby placené městem Kojetínem.

13. 2. usnesení Městského zastupitelstva schvaluje převedení TSMK z rozpočtové na příspěvkovou organizaci.

1986 usnesením z 24. 11. podnikový rejstřík Okresního soudu v Ostravě rozhodl, že dle tehdejších právních předpisů není stanovena povinnost zápisu rozpočtové organizace do podnikového rejstříku, neboť právní subjektivita je přiznávána přímo ze zákona.
1980

28. 3. bylo vydáno povolení k užívání objektů zbudovaných v roce 1973 a 1975, které sloužily svému účelu od skončení výstavby.

28. 3. bylo vydáno MěstNV povolení k užívání provozovny údržby veřejné zeleně dům č. p. 638. Provozovna obsahuje v prostorách bytové jednotky dvě kanceláře, společenskou místnost, archiv, pracovnu zahradníka, dva skleníky a kotelnu. Dále byl přistaven objekt přiléhající k družstevním garážím obsahující dva skladovací prostory, dílnu a garáže a sociální místnost pro zahradníka a elektrikáře. Provozovna zaměstnává 3 ženy a 2 muže.

1977

13. 7. rada MěstNV schválila usnesením č. 199/VII-77 převod organizace z příspěvkové na rozpočtovou organizaci.

16. 5. bylo vydáno rozhodnutí MěstNV o využití domu č. p. 638 na ul. Padlých hrdinů pro účely zlepšení pracovního prostředí pracovníků podniku TSMK.

23. 3. byl schválen usnesením rady MěstNV statut TSMK jako příspěvkové organizace. Činnosti TSMK jsou rozšířeny o sběr odpadů z košů, údržbu věžních a radničních hodin, svoz popele dle ONV Přerov, navíc také v Brodku, Polkovicích a Tovačově.

1976 k 1. 1. bylo rozhodnuto MěstNV o zrušení provozovny zahradnictví TSMK v Polní ulici a přemístění provozovny do nových prostor za TSMK na ulici Padlých hrdinů pro účely potřeb údržby veřejné zeleně. Parcelu na veřejnou zeleň a dům č. p. 638 vč. nájemníků převzaly TSMK od JZD Morava. V tu dobu po rekonstrukci jsou užívány dva skleníky a z vedlejší budovy kotelna, pracovna a shromažďovací místnost – zde jsou zaměstnány 2 ženy a 2 muži.
1975

k 27. 11. byly převedeny Hospodářskou smlouvou nemovitosti na ulici Padlých hrdinů z MěstNV v Kojetíně na TSMK.

byla zbudována garážová hala o 5 boxech a sklad hořlavin v areálu TSMK na ulici Padlých hrdinů.

1973 byl budován v „akci Z“ objekt (vedle železnice) kanceláří TSMK, garáží s dílnou a kotelnou v areálu na ulici Padlých hrdinů.
1971

23. 6. je schválena radou MěstNV jako placená služba dodatkem ke statutu TSMK služba – provoz a udržování městského koupaliště.

22. 6. jsou zřízeny TSMK zřizovací listinou rady MěstNV v Kojetíně a jako příspěvková organizace, podléhající řízení MěstNV, zapsány do podnikového rejstříku usnesením zdejšího soudu ze dne 15. 7. 1971.

28. 4. usnesením rady MěstNV v Kojetíně byly zřízeny s platností od 1. 1. 1971 Technické služby města Kojetína (TSMK) se sídlem V Kojetíně na ulici Padlých hrdinů. Jsou příspěvkovou organizací Městského národního výboru (MěstNV) v Kojetíně ve smyslu zákona O národních výborech a Hospodářského zákoníku a jsou ve své činnosti podřízeny radě MěstNV v Kojetíně.
Základním posláním TSMK je zajišťovat údržbu komunikací, přepravu nákladu, údržbu veřejné zeleně pomocí vlastního zahradnictví, údržbu válečných a významných hrobů, provoz veřejného osvětlení a placené služby - opravy chodníků, osazování dopravního značení, provoz veřejných hygienických zařízení, prodej vlastních výpěstků sazenic, organizování městských trhů a udržování městské skládky. Pod TMSK patří výroba škvárobetonových tvárnic a odvoz popele i ze spádových obcí.