temptext Technis
Rychlé vyhledávání Nabídka služeb Info pro občany
Drobečková navigace

Hlavní strana > Nakládání s odpady > Jak na odpady

Jak na odpady

Odpad je v souladu se zákonem o odpadech 541/2020 Sb. každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Je nutné, aby si každý uvědomil, že odpad vytvoříme ať chceme nebo nechceme, a že je nutné v první řadě předcházet jeho vzniku a pokud již vznikne, tak se ho zbavit, aby co nejméně narušil životní prostředí.
Vytříděním základních složek komunálního odpadu jako je plast, papír, sklo, kovy, bioodpad, nebezpečný odpad, elektrozařízení a pneumatiky umožníme jejich další recyklaci, kompostování, materiálové využití.
Recyklací a kompostováním snižujeme vysoké náklady za skládkování komunálního odpadu a zlepšujeme naše životní prostředí.
Děkujeme, že s námi spolupracujete a třídíte odpad!

Původce odpadu – je každý, při jehož činnostech vznikají odpady. Pro komunální odpady (zákon o odpadech 541/2020 Sb., §5) vznikající na území obce, které mají původ v činnosti občanů (fyzických osob), se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy občan odpad odloží na místě k tomu určeném.

Město Kojetín stanovuje – Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území města Kojetína - systém nakládání s odpadem. Od účinnosti vyhlášky to je od 1. 1. 2022 jsou povinny všechny fyzické osoby odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a odděleně ho shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle této vyhlášky, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními právními předpisy, např. zákonem o ovzduší.

Fyzické osoby města Kojetína jsou povinny vytřídit komunální odpad na jednotlivé složky:

  • směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob stanoveného typu o objemu 110, 120, 240 litrů a kontejnerů 1100 litrů. Každý občan je povinen si pro rodinný nebo bytový dům zajistit ke shromažďování směsného odpadu sběrnou nádobu v dostatečném počtu a objemu, plnit ji tak, aby ji bylo možno uzavřít a v den svozu ji umisťovat k pozemní komunikaci přístupné svozovému vozidlu. Při vzniku odpadu na veřejnosti je každý povinen uložit jej do odpadkových košů, které jsou rozmístěny na veřejných prostranstvích.
  • tříděný odpad - papír, sklo, plast, nápojové kartony a kovy shromažďovat do sběrných nádob, které jsou označeny příslušnými nápisy a jsou rozmístěny v tzv. hnízdech na území města Kojetína a jeho místních částí. Pro některé složky tříděného odpadu je možno využít i sběrný dvůr a sběrny a výkupny odpadů na území města.
  • biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, který je možno v období březen až listopad ukládat do sběrných nádob hnědé barvy o objemu 120 a 240 litrů a v den svozu ji umisťovat k pozemní komunikaci přístupné svozovému vozidlu. Dále je možné ukládání bioodpadu na sběrném dvoře, kompostovat jej nebo využít mobilního sběru, který probíhá 2x ročně na předem oznámených stanovištích.
  • nebezpečný odpad se ukládá na sběrný dvůr nebo je možné využít 2x ročně mobilního sběru na předem uvedených stanovištích.
  • kovy, jedlé tuky, objemný odpad a další vytříděné odpady, specifikované v nabídce sběrný dvůr se ukládají na sběrný dvůr.
    Na sběrný dvůr je možno uložit i stavební a demoliční odpad, ale vzhledem k tomu, že není odpadem komunálním, je to možné pouze za úplatu.

Město Kojetín stanovuje Obecně závaznou vyhláškou č. 21/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, formu úhrady za odstraňování odpadů. Od účinnosti vyhlášky, to je od 1. 1. 2022, se stávají fyzické osoby poplatníky a jsou povinny hradit tento poplatek.

Původci odpadu, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu a je z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě „Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem“ uzavřené s obcí, využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva obsahuje vždy objem sběrných nádob na komunální odpad, četnost svozu a výši ceny za sjednanou službu, a lze ji uzavřít na Odboru výstavby životního prostředí a dopravy, Městského úřadu Kojetín. Uzavřením smlouvy mohou tito původci ukládat tříděný odpad – sklo, papír, plast, nápojové kartóny, drobné kovy – na sběrný dvůr zdarma.

Fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, v případě, že nemají sběrnou nádobu, si ji mohou zakoupit v objemu 110 l, 120 l nebo 240 l v areálu naší společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., příp. si mohou pronajmout 1100l kontejner.

Naše společnost zajišťuje sjednané činnosti v oblasti nakládání s odpady, tj. sběr a odvoz všech produkovaných odpadů, které předává oprávněné osobě, v souladu s ustanovením zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.