temptext Technis
Rychlé vyhledávání Nabídka služeb Info pro občany
Drobečková navigace

Hlavní strana > Tepelné hospodářství, správa nemovitostí a kulturní dům > Nabídka činností správy

Nabídka činností správy

V rámci správy nemovitostí nabízíme tyto hlavní oblasti činnosti:

V oblasti předpisu a evidence plateb:

 1. vést evidenci vlastníků bytových a nebytových jednotek
 2. předepisovat a kontrolovat veškeré zálohové platby (na úhradu nákladů spojených se správou domu a na úhrady za plnění spojení s užíváním jednotky, stanovený fond oprav)
 3. upomínat dlužné platby (vedení přehledu neplatičů, předávání upomínek výboru, součinnost v průběhu soudních řízení)
 4. podávat objednateli na vyžádání přehled neplatičů zálohových plateb
 5. příprava podkladů pro odečty poměrových měřidel
 6. provádět a předat objednateli vyúčtování tepla, teplé vody a dalších služeb spojených s užíváním jednotek nejpozději do 30.4 následujícího kalendářního roku, a po dohodě s objednatelem vypořádat přeplatky a nedoplatky
 7. upravovat zálohy za služby spojené s užíváním jednotek v závislosti na výsledcích vyúčtování služeb po vzájemné dohodě s vlastníkem prostřednictvím výpočtového listu.

  V oblasti účetní:

 8. účtovat v soustavě podvojného účetnictví o stavu a pohybu veškerého majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření. Účetnictví bude vedeno v souladu se zákonem o účetnictví, zákonem o daních z příjmů, dalších souvisejících předpisů a podle doplňujících metodických pokynů mandanta tak, aby správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů zobrazovalo veškeré hospodářské operace a plně zajišťovalo veškeré účetní práce
 9. předkládat spolu s roční účetní závěrkou objednateli inventurní soupisy související s dokladovou inventurou příslušných rozvahových účtů
 10. zpracovávat a v termínu podávat daňové přiznání daně z příjmu
 11. v souladu s účetními a daňovými předpisy uspořádat a zajistit veškeré účetní doklady a podklady operativní evidence dokládající úplnost a průkaznost účetnictví a výkaznictví, které budou po uzavření účetnictví za daný kalendářní rok archivovány. V průběhu účetního období umožňovat objednateli nahlédnutí do účetních a jiných dokladů a kontrolu jejich originálů
 12. společně s vyúčtováním služeb provést a předat vyúčtování výnosů a nákladů na správu domu pro jednotlivé vlastníky jednotek