temptext Technis
Rychlé vyhledávání Nabídka služeb Info pro občany
Drobečková navigace

Hlavní strana > Hřbitov > Nejčastěji kladené dotazy

Nejčastěji kladené dotazy

Jak zařídit placení prodloužení nájmu ?

K zaplacení prodloužení nájmu přímo nájemcem je potřeba pouze:

 • nájemní smlouva
 • občanský průkaz

V případě prodlužování nájmu jinou osobou za nájemce musí tato osoba doložit:

 • nájemní smlouvu
 • občanský průkaz
 • a zároveň plnou moc udělenou nájemcem   -  v tomto případě postačí neověřená plná moc    

Jak zařídit převod práv k pronajatému místu ?

Převod práv k pronajatému místu lze provést následujícími způsoby:

 1. za přítomnosti původního a nového nájemce (oba s platnými průkazy totožnosti)
 2. bez přítomnosti původního nájemce na základě jím udělené a úředně ověřené plné moci novému nájemci
 3. na základě soudního rozhodnutí o dědickém řízení, které nabylo právní moci na dědice

Jak zařídit uložení urny ?

Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na veřejném pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem, který odpovídá podmínkám pohřbívání na daném pohřebišti. § 22 odst. 6 zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví. Při každém uložení urny je nutné zamatrikování na příslušné hřbitovní správě.

Uložení urny může objednat:

 1. nájemce osobně s nájemní smlouvou a platným občanským průkazem
 2. jiná osoba s plnou mocí s ověřeným podpisem nájemce

Jak zařídit vyzvednutí urny ?

Vyzvednutí urny z hrobového místa může objednat:

 1. nájemce osobně s nájemní smlouvou a platným občanským průkazem
 2. jiná osoba s plnou mocí s ověřeným podpisem nájemce

Jak postupovat v případě úmrtí nájemce hrobového místa ?

V případě úmrtí nájemce hrobového místa zaniká smluvní vztah o nájmu dnem úmrtí a nájemné přechází ve smyslu § 25 odst. 6 zákona o pohřebnictví na dědice. S ohledem na hrobové zařízení na hrobovém místě je nutné toto hrobové zařízení nahlásit do dědického řízení (movitý majetek – vlastnické právo k předmětnému hrobovému zařízení -  je předmětem dědického řízení). Ve věcech dědického řízení se postupuje podle platných právních předpisů. Převod nájemního práva je možný pouze písemnou formou. Na základě soudního rozhodnutí dědického řízení je vystavena hrobová karta k příslušnému hrobovému místu novému nájemci a Smlouva o nájmu hrobového místa.

Jak postupovat při zastupování týkajícího se nájmu hrobového místa ?

Nájemce hrobového místa je oprávněn zmocnit další osobu k jeho zastupování a vyřizování příslušných náležitostí týkajících se nájmu hrobového místa. Tento zmocněnec musí mít od nájemce hrobového místa (zmocnitele) ověřenou plnou moc s taxativním vymezením rozsahu takového oprávnění. V případě, že tak chce nájemce hrobového místa (zmocnitel) učinit i pro případ doručování písemností, je povinen o tom pronajímatele písemně informovat a zaslat mu 1 stejnopis plné moci se všemi náležitostmi. (Pokud je nájemce pro své stáří již nemohoucí, neznamená to, že je nesvéprávný. Nemohoucí osobu nelze diskriminovat, tzn. bez jejího vyjádření osobního (v úřední kanceláři) nebo vyjádření písemného (plnou mocí) jakkoli rozhodovat o jejím postoji či souhlasu. V případě práv a povinností zmocněnce a zmocnitele se postupuje podle obecně platných právních předpisů.

Nájemce hrobového místa disponuje rozhodnutím, kdo se do hrobového místa bude ukládat (lidské pozůstatky i lidské ostatky), které lidské ostatky se z hrobového místa budou vyjímat, zda se hrobové zařízení bude opravovat, upravovat, či rušit a deponovat nebo prodávat …   Práva k hrobovému místu může převést kdykoli na jakoukoli jinou osobu.

Hrobové místo se časovým vývojem stává stále důležitější (vlivem neurovnaných mezilidských vztahů někteří živí nechtějí být pohřbeni v jednom hrobovém místě s jiným zemřelým, či živí nechtějí, aby jejich blízký zemřelý byl pohřben vedle již uložených ostatků zemřelého, …) a tomu odpovídá i z toho vyplývající kladený důraz na úřední a nezpochybnitelnou oprávněnost nájemce, který má ve věci rozhodování (ve své vlastní rodině i okruhu svých příbuzných a blízkých) poslední slovo.  …

Jak postupovat při uložení lidských ostatků ?

Objednat uložení lidských pozůstatků v rakvi, uložení zpopelněných lidských ostatků v urně do hrobového místa, vyjmutí urny s lidskými ostatky z hrobového místa, exhumaci lidských ostatků, žádost o úpravu či odstranění hrobového zařízení a poskytnutí informací o hrobovém místě může pouze buď nájemce hrobového místa osobně se Smlouvou o nájmu hrobového místa a platným občanským průkazem nebo jiná osoba s plnou mocí s ověřeným podpisem nájemce. 

S výše uvedeným úzce souvisí i problematika všeobecně praktikovaného svévolného ukládání uren do hrobových míst bez souhlasu oprávněného nájemce hrobového místa a jeho povinnosti oznamovat veškeré údaje potřebné pro vedení evidence na daném pohřebišti. Nájemce hrobového místa po předchozích administrativních úkonech na Správě hřbitovů je oprávněn sám uložit urnu se zpopelněnými lidskými ostatky pouze do schránky umístěné na krycí hrobové desce a do schránky v kolumbáriu. Ukládání zpopelněných lidských ostatků do hrobových míst (hrobů, hrobek, hrobů urnových) a provádění rozptylu nebo vsypu zpopelněných lidských ostatků do jamky pro zemřelé – přísluší vždy výhradně odbornému personálu – hrobníkům (zaměstnancům toho kterého hřbitova). I tyto pietní a technické úkony mohou být provedeny až po povinném řádném zaevidování podle § 21 zák. 256 Sb. Otevření hrobového místa neoprávněnou osobou je deliktem, stejně tak jako otevření hrobového místa bez souhlasu (objednávky) oprávněného nájemce hrobového místa na základě platného smluvního vztahu