temptext Technis
Rychlé vyhledávání Nabídka služeb Info pro občany

Rekonstrukce 2018-2019

Záměrem projektu rekonstrukce budovy byla celková revitalizace kulturního domu a jeho navazujícího okolí se snahou obnovit původnost stavby jednotlivých částí jako odkaz na jejich historickou hodnotu. Celkově je stavba vyčištěna od doplňovaných nevhodných konstrukcí a jejich materiálového řešení. Přístavby v uliční a dvorní části jsou plně využívány a proto nebylo možné je objemově redukovat. Proběhly tedy jejich jen mírné úpravy, které přispívají k lepšímu začlenění k původní stavbě. Venkovní omítka je ve štukové úpravě v jemně světle hnědém odstínu a v soklové části šedohnědým fasádním nátěrem. Důležitým prvkem venkovního vzhledu je obnova charakteru střešní krytiny z pálených tašek. V uliční části byla podpořena důležitost hlavního vstupu zrušením bočního pomocného vstupu pro pracovníky MěKS a vytvořením parkové úpravy předprostoru s posezením. Ve dvorní části bylo pracováno zejména s přístavbami a nástavbami. Dvorní nástavba na severní straně fasády je objemově začleněna do původní stavby a navazuje na fasádu spodního podlaží. Povrch fasády byl z tohoto důvodu ponechán v omítce. Okna v této části byla upravena tak, aby navazovala na spodní část a také na otvory z horní galerie do sálu. Dvorní přístavba a nástavba na jižní straně fasády objemově vystupuje před původní objem objektu a byla povrchově odlišena fasádním obkladem z cementovláknitých desek ve světlém odstínu.

V interiéru budovy byl proces obnovy podobný jako v exteriérové části. Ve foyer bylo provedeno vybourání dostavěných příček a obnova obdélníkového půdorysu prostoru s čitelným sloupovým stavebním systémem. V protilehlých stranách prostoru jsou vestavěny bar a šatna. Kancelářské zázemí je přesunuto hned vedle hlavního vstupu. Tím bylo umožněno zrušení bočního vstupu pro zaměstnance. Uvolněním místa po původních kancelářích došlo k navrácení pravého přísálí do těchto prostor. Obnova pravého přísálí včetně propojení okny s náměstím přispělo k symetrii prostoru hlavního sálu. V hlavním sálu byla v minulosti zazděna okna v úrovni druhého podlaží. Všechna tato okna již nešlo obnovit, protože ve druhém podlaží do nich zasahuje přístavba jižní části vstupního traktu. Symetrie je podpořena vytvořením nik v místě původních oken druhého podlaží. V suterénu pod jevištěm je zbudován doplňkový kulturní prostor.

Hlavní snahou materiálového řešení bylo vyhnout se novodobým stavebním systémům a materiálům. Hodnotné prvky jsou repasovány nebo nahrazeny replikami (např. vstupní dveře). Nové prvky výplní otvorů, nábytky, apod. jsou tvořeny v soudobém designu a zpracování stejně nadčasovém jako u prvků původních. Upřednostněny jsou přírodní materiály jako přírodní ocel, sklo, dřevo v hodnotných dřevinách (např. dub), beton, přírodní kůže, textilie, apod.

Rekonstrukce kulturního domu řeší i obnovu předprostoru kulturního domu parkovou úpravou s posezením, komunikací a vzrostlou zelení jako volně navazující na plochu zeleně náměstí. Stávající boční výjezd na hlavní cestu byl mírně posunut a navazuje na něj pojízdná plocha šířky 4,5 m až k bočnímu obslužnému vstupu do objektu. V zálivech zpevněné plochy jsou navrženy lavice s opěradlem. Vstupní portál byl doplněn bočním bezbariérovým vstupem. Venkovní zpevněné plochy jsou vydlážděny v celém rozsahu z přírodní žulové kostky. Návrh vegetace parkové úpravy vychází především z posouzení stávajícího stavu, dendrologického průzkumu a průzkumu vegetace. V místě posezení jsou vhodnou výsadbou vytvořena místa přistíněná stínem nebo polostínem.

Navržená stavba je v souladu s vyhláškou o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Veškeré zpevněné plochy jsou řešeny bezbariérově v předepsaných sklonech bez vyrovnávacích stupňů. Vstup do hlavního podlaží objektu je řešen z úrovně komunikace rampou.